• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om tilrettelegging for barn med nedsett funksjonsevne

Informasjon

Barnehagelova

Sykkylven kommune viser til barnehagelova § 37:

«Kommunen skal sikre at barn med nedsett funksjonsevne får eit eigna individuelt tilrettelagt barnehagetilbod. Plikta til tilrettelegging omfattar ikkje tiltak som inneber ei uforholdsmessig byrde for kommunen. Ved vurderinga av om tilrettelegginga inneber ei uforholdsmessig byrde, skal det særlig leggast vekt på tilretteleggingas effekt for å bygge ned funksjonshemmande barrierar, dei nødvendige kostnadane ved tilrettelegginga og verksemda sine ressursar. Kommunen fattar vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbodet til barn med nedsett funksjonsevne».

I merknadane til lova står det at «Kommunen si tilretteleggingsplikt gjeld tiltak som er nødvendige for at barnet skal kunne nyttiggjere seg av barnehageplassen. Kommunen si tilretteleggingsplikt etter barnehagelova inneber ikkje at kommunen må finansiere tilrettelegging som den enkelte barnehage er pålagt som følgje av krav i barnehagelova eller anna regelverk».


Kriterier for å søkje

Alle søknadar vert vurdert opp mot barnehagelova, og kommunen vil foreta ei heilskapsvurdering av barnet sitt behov for tilrettelegging utover det ordinære barnehagetilbodet. Eksempel på tiltak som det kan søkjast tilskot for er:

  • Støtte til ekstra bemanning
  • Støtte til bygningsmessige endringar/fysisk tilrettelegging eller nødvendig utstyr

I søknaden må det føreligge skriftleg dokumentasjon på hjelpebehovet til barnet (t.d. frå lege, helsestasjon, barnehabiliteringa eller BUP). Barnehagemyndigheita har høve til å etterspørje ytterlegare informasjon/dokumentasjon dersom det er behov for det (t.d. frå PPT og barnehagen). Avgjerda er eit enkeltvedtak etter forvaltningslova, og foreldre/føresette har såleis klagerett på vedtaket. Fylkesmannen er klageinstans. Barnehagen vert sett på som part i saka, og vil motta kopi av enkeltvedtaket når søknaden er behandla. Kommunen skal varslast dersom barnet byter barnehage.

Rapportering

Sykkylven kommune kan krevje at barnehagen sender inn skriftleg rapport på bruken av midlane.

Hjelp
Lukk

1.Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.

2.Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.

3.Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader